Υπηρεσιακή κατάσταση και μεταβολές

κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου              

 

 

1. Κωλύματα διορισμού μελών εφορευτικών επιτροπών

«Δημόσιοι και δημοτικοί υπάλληλοι ή έμμισθοι υπάλληλοι δημοτικών νομικών προσώπων και ιδρυμάτων και όσοι μ` αυτές τις ιδιότητες υπηρέτησαν την τελευταία τριετία προ της εκλογής, δεν μπορούν να κληρωθούν ή διοριστούν μέλη εφορευτικών επιτροπών και αν τυχόν κληρωθούν ή διοριστούν δεν μπορούν να λάβουν μέρος στη συγκρότηση των επιτροπών.».

(άρθρο 59 του Π.Δ.26/2012, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 39 του ν.4648/2019)

 

2. Ανάκληση και απαγόρευση κανονικών αδειών δημοσίων υπαλλήλων

«Απαγορεύεται η χορήγηση κάθε κανονικής άδειας απουσίας σε τακτικούς δημοσίους υπαλλήλους, στρατιωτικούς γενικά και τακτικούς υπαλλήλους των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης στο διάστημα που μεσολαβεί από την προκήρυξη των εκλογών μέχρι και την ημέρα της ψηφοφορίας.

Οι άδειες που τυχόν χορηγήθηκαν πριν από την προκήρυξη των εκλογών ανακαλούνται αυτοδικαίως, χωρίς να απαιτείται η έκδοση απόφασης, της αρμόδιας αρχής, και τα πρόσωπα που έχουν αυτές τις άδειες είναι υποχρεωμένα να βρεθούν στις θέσεις τους, χωρίς οποιαδήποτε ειδοποίηση.

Σε περίπτωση κατεπείγουσας ανάγκης μπορεί να χορηγηθεί άδεια σε δημόσιους πολιτικούς υπαλλήλους και στρατιωτικούς γενικά, ύστερα από προηγούμενη έγκριση του αρμόδιου Υπουργού ή εξουσιοδοτημένου απ` αυτόν οργάνου.». (άρθρο 106 του Π.Δ.26/2012)

 

3. Επάνοδος δημοσίων υπαλλήλων υποψήφιων βουλευτών στην οργανική τους θέση

«Δημόσιοι πολιτικοί υπάλληλοι, που παραιτούνται υποχρεωτικά σύμφωνα με την ισχύουσα εκλογική νομοθεσία, για να ανακηρυχθούν υποψήφιοι σε οποιεσδήποτε εκλογές, εάν δεν εκλεγούν, επανέρχονται στην ενεργό υπηρεσία μετά την περάτωση της διαδικασίας ανακήρυξης των εκλεγομένων ή, εάν εκλεγούν, από τη λήξη της θητείας τους για οποιονδήποτε λόγο.

Η επάνοδος συντελείται, αυτοδικαίως, με μόνη την υποβολή σχετικής αίτησης από τον ενδιαφερόμενο στην υπηρεσία και στη θέση από την οποία είχε παραιτηθεί. Αν η υπηρεσία αυτή δεν υφίσταται κατά το χρόνο της επανόδου, η αίτηση υποβάλλεται στην υπηρεσία όπου έχουν μεταφερθεί οι υπάλληλοι της υπηρεσίας εκείνης.

Η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών μηνών από την ανακήρυξη των βουλευτών ή από τη λήξη, για οποιονδήποτε λόγο, της θητείας τους. Αν δεν υπάρχει κενή θέση, ο υπάλληλος επανέρχεται ως υπεράριθμος και καταλαμβάνει αυτοδικαίως την πρώτη θέση που θα κενωθεί στον κλάδο του.

Τα παραπάνω πρόσωπα, μέχρι να εκλεγούν ή, εφόσον δεν εκλεγούν, μέχρι να επανέλθουν στην υπηρεσία τους, ασφαλίζονται για υγειονομική περίθαλψη στο φορέα ασφάλισης που ήσαν ασφαλισμένοι πριν την παραίτησή τους, καταβάλλοντας οι ίδιοι τις προβλεπόμενες εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη επί των αποδοχών που είχαν κατά το χρόνο της παραίτησής τους.».

(άρθρο 12 του Ν.3231/2004)

 

4. Επάνοδος εκπαιδευτικών υποψήφιων βουλευτών σε θέσεις στελεχών

Εκπαιδευτικοί οι οποίοι παραιτήθηκαν υποχρεωτικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56 του Συντάγματος και της παρ. 4 του άρθρου 30 του Π.Δ.26/2012, προκειμένου να ανακηρυχθούν υποψήφιοι στις Βουλευτικές εκλογές και δεν εξελέγησαν, επανέρχονται αυτοδίκαια στην ενεργό υπηρεσία, στη θέση από την οποία είχαν παραιτηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν.3231/2004, καθώς και στο αξίωμα που κατείχαν πριν υποβάλλουν αίτηση παραίτησης (Εγκύκλιος Υ.ΠΑΙ.Θ. 125787/Ε3/06-08-2019).

Εκκρεμεί η αποδοχή της γνωμοδότησης 342/2010 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που εκφράζει αντίθετη άποψη.

 

5. Επάνοδος εκπαιδευτικών υποψήφιων βουλευτών σε θέσεις Αιρετών μελών υπηρεσιακών συμβουλίων

Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση 256/2004 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έχει γίνει αποδεκτή, εκπαιδευτικοί οι οποίοι παραιτήθηκαν υποχρεωτικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56 του Συντάγματος και της παρ. 4 του άρθρου 30 του Π.Δ.26/2012, προκειμένου να ανακηρυχθούν υποψήφιοι στις Βουλευτικές εκλογές και δεν εξελέγησαν, επανέρχονται μεν αυτοδίκαια στην υπηρεσία, αλλά δεν επανέρχονται σε θέσεις αιρετών μελών στα υπηρεσιακά συμβούλια.

 

 

Δημοκρατική Συνεργασία

Εκπαιδευτικών Π.Ε.

 

88η Γενική Συνέλευση ΔΟΕ - Video

 
 
 

Τελευταίες ανακοινώσεις ΔΗ.ΣΥ.

Παρουσίαση βιβλίου με την ιστορία της ΠΑΣΚ

3η Πανελλήνια Συνδιάσκεψη Νέων Στελεχών Φωτογραφικό υλικό

Κύλιση στην Αρχή
X

Right Click

No right click